Algemene Voorwaarden Mazabazaar voor Verkopers

(Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via Mazabazaar.nl)

Hieronder vindt u de “gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via Mazabazaar.nl”. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als zakelijke verkoper via Mazabazaar.nl, geeft u aan deze Voorwaarden te accepteren en na te leven.

Artikel 1 – Definities

 

 1. Mazabazaar.nl:  handelend onder Mazabazaar, gevestigd aan de Oostergracht 13, 3763 LX te Soest, opererend in Nederland onder Kamer van Koophandel 81330014, hierna ook genoemd “Mazabazaar.nl”;
 2. Omgeving: Mazabazaar.nl en iedere andere door Mazabazaar.nl aangewezen applicatie.
 3. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door Mazabazaar.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 4. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via Mazabazaar.nl, inclusief alle bijlagen.
 6. Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount/Interface/koppeling heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Mazabazaar.nl als verkoper is geaccepteerd.
 7. Verkoopaccount/Interface/koppeling: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 8. Artikelen: alle producten waarvan Mazabazaar.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 9. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.
 11. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Mazabazaar.nl niet kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Mazabazaar.nl ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.
 12. Totaalprijs: prijs inclusief BTW , exclusief verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 13. nl Merken: de Mazabazaar.nl woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 14. Vergoeding: de door Mazabazaar.nl aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs exclusief BTW, bestaand uit een vaste component.
 15. Verkoopprijs: prijs exclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

 

Artikel 2 – Verkoopaccount/Interface/koppeling

 1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount/Interface/koppeling aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
  1. te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland
  2. te beschikken over een BTW-nummer;
  3. te beschikken over een account bij Mazabazaar.nl;
  4. een Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface te hebben aangemaakt in de Omgeving;
  5. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  6. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  7. te beschikken over een Nederlands postadres.
 4. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount/Interface/koppeling gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Zakelijke Verkoper kan per Verkoopaccount/Interface/koppeling slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Zakelijke Verkoper meerdere Verkoopaccount/Interface/koppelingen aan te maken.
 6. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface. Mazabazaar.nl is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface door de Zakelijke Verkoper op te schorten.
 7. Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Mazabazaar.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Mazabazaar.nl gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. De Zakelijke Verkoper kan nieuwe artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit document.
 2. Mazabazaar.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Mazabazaar.nl gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op Mazabazaar.nl als gevolg daarvan. Mazabazaar.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door Mazabazaar.nl zijn en/of worden opengesteld ,inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, kunnen door Mazabazaar.nl van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd.
 4. Het staat Mazabazaar.nl vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Mazabazaar.nl. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Mazabazaar.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. Mazabazaar.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van Mazabazaar.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Mazabazaar.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Mazabazaar.nl, het Platform of derden.

 

Artikel 4 – Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Mazabazaar.nl een bestelling plaatsen voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel.
 2. Een bestelling voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van de Zakelijke Verkoper.
 3. Indien de Zakelijk Verkoper een bestelling ontvangt via Mazabazaar.nl is de Zakelijk Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten Mazabazaar.nl om.

 

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant. De Zakelijke Verkoper is verplicht jegens de Klant zijn eigen algemene voorwaarden te hanteren.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat Mazabazaar.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt.
 3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot Mazabazaar.nl. De Zakelijke Verkoper zal Mazabazaar.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Mazabazaar.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
 5. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van Mazabazaar.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan Mazabazaar.nl een percentage over het per via het Platform verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen 14 dagen conform de algemene voorwaarden door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst, een Vergoeding. De hoogte van de Vergoeding is 10% van de verkoopprijs exclusief BTW.
 2. Mazabazaar.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Mazabazaar.nl betalen.
 3. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren.

 

Artikel 7 – Diensten Mazabazaar.nl

 1. Mazabazaar.nl biedt een platform (webshop, App en VMP koppeling) aan, waarop Zakelijke Verkopers en Klanten elkaar kunnen vinden, met als doel de verkoop maximaal te stimuleren. Mazabazaar.nl zal zich continu inspannen om alle handel van alle aangesloten Zakelijke Verkopers onder de aandacht te brengen van alle mogelijke Klanten.
 2. Mazabazaar.nl maakt voor deze betalingen een factuur op.
 3. Mazabazaar.nl is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Zakelijke Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Zakelijke Verkoper, te factureren aan Zakelijke Verkoper, die de Zakelijke Verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.
 4. Zakelijke Verkoper.nl is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Mazabazaar.nl te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Zakelijke Verkoper, te factureren aan Mazabazaar.nl, die de Mazabazaar.nl de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.

 

Artikel 8 – Gebruik Content

 1. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Mazabazaar.nl direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Mazabazaar.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de Zakelijk Verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door Mazabazaar.nl in dit artikel 8 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door Mazabazaar.nl kunnen worden gewijzigd.
 1. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  1. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  3. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal of andere voor Mazabazaar.nl gangbare taal is gesteld.
 2. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan Mazabazaar.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 3. Mazabazaar.nl is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 4. De Zakelijke Verkoper vrijwaart Mazabazaar.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

Artikel 9 – Privacy

 1. Mazabazaar.nl verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount/Interface/koppeling is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door Mazabazaar.nl geleden schade.
 3. De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).
 4. Mazabazaar.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

 

Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

 1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen;
  • achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Mazabazaar.nl zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van Mazabazaar.nl of de Omgeving niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Mazabazaar.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Zakelijke Verkoper zal Mazabazaar.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Mazabazaar.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Mazabazaar.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Mazabazaar.nl Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van Mazabazaar.nl en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mazabazaar.nl mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Mazabazaar.nl en derden volledig respecteren.
 3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “Mazabazaar.nl” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Mazabazaar.nl ‘s Merken en/of logo’s door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Mazabazaar.nl.

Artikel 12 – Beëindiging Mazabazaar.nl Zakelijk verkopersschap

 1. Mazabazaar.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount/Interface/koppeling te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount/Interface/koppeling, een reeds aangemaakt Verkoopaccount/Interface/koppeling te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Mazabazaar.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling de goede werking van de Omgeving van Mazabazaar.nl verstoort of naar oordeel van Mazabazaar.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Mazabazaar.nl of derden.
 2. Mazabazaar.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging Mazabazaar.nl Zakelijk -verkopersschap

 1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount/Interface/koppeling/interface geblokkeerd;
  2. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Mazabazaar.nl merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Mazabazaar.nl in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door Mazabazaar.nl en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount/Interface/koppeling.
 2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart Mazabazaar.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Mazabazaar.nl voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Mazabazaar.nl, is Mazabazaar.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount/Interface/koppeling, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Mazabazaar.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 15 – Diversen

 1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Mazabazaar.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Mazabazaar.nl. De Zakelijke Verkoper vrijwaart Mazabazaar.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Mazabazaar.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. Mazabazaar.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount/Interface/koppeling, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount/Interface/koppeling. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat Mazabazaar.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Mazabazaar.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount/Interface/koppeling, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassingen)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount/Interface/koppeling(zgn. servicemails).

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN BIJ ANDERE VERKOPERS

Versie 29 Januari 2021

Artikel 1 – Definities.

 • Omgeving: www.mazabazaar.nl
 • Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechtspersoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving te raadplegen,op www.mazabazaaar.nl.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mazabazaar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Mazabazaar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. Mazabazaar heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

 

Artikel 3 – Klant

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  2. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Mazabazaar is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

 

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Mazabazaar geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te wenden tot de klantenservice van Mazabazaar die een bemiddelende rol zal vervullen tussen de Klant en de Andere Verkoper. De koper erkent dat Mazabazaar uitsluitend een bemiddelende rol vervult en Mazabazaar op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het Platform een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Mazabazaar en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Mazabazaar.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mazabazaar is gewezen op de te late betaling en Mazabazaar de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Mazabazaar om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan Mazabazaar cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Andere Verkopers.
 4. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Mazabazaar verleend om in naam van Mazabazaar en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit teoefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 5. Mazabazaar zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 – Aanvullende bepalingen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s)

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper, dan:
  • verplicht de Klant zich de algemene voorwaarden van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene voorwaarden van de desbetreffende Andere Verkoper;
  • Is de Klant gerechtigd om een bestelling via Mazabazaar aan de Verkoper te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de aankoop van het product of, indien dit moment eerder valt, tot het moment van het verzilveren van het product (‘herroepingsrecht’). In sommige gevallen heeft de Verkoper van het herroepingsrecht uitgezonderd overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien. Deze uitzondering van het herroepingsrecht geldt in ieder geval voor e-tickets die een bepaalde periode zijn te verzilveren.  Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruikt gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.  Indien de klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Mazabazaar namens de Verkoper is bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugstorten.

 

Artikel 9 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Mazabazaar en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Mazabazaar is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW- gegevens, emailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven. Ten slotte ontvangen we je bankrekeningnummer van onze betalingsdienstverlener en slaan dit op voor fraudebestrijding. Je bankrekeningnummer verwijderen we na enkele dagen tot een week.

Artikel 10.  Diversen

 1. Mazabazaar is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Mazabazaar artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Mazabazaar.
 2. Wanneer door Mazabazaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Mazabazaar de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mazabazaar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Mazabazaar is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de Mazabazaar website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 11.  Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Mazabazaar website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.